துட்ட வட்டிக்கு விட்டா தண்டலு

துப்பட்டால மனசை விட்டா மென்டலு

TopJokes.in