நாய்க்கு நாலு காலு இருக்கும்
ஆனா
அதுல STD call , Local call, ISD call பண்ணமுடியாது

FunnyTube.in