மாடு போல சின்னதா இருக்கும்
-ஆனால்

அது மாடு இல்லை.
அது என்ன?
பதில் : “கன்றுக்குட்டி”

TopJokes.in