જીંદગી મા કયારેય ફોટોગ્રાફર ના બનશો.
નહિતર પછી બધા તમને જ કેશે.
“મારો તો લે”
“ભાઈ મારો તો લે”

આખો લેજે….આખો લેજે……
😂😂😂😂
બનવુ હોય તો ઝેરોક્ષ વાળો બનજો…
બધા કરાવવા જ આવશે…
ઝેરોક્ષ હો……😜😜😜
અને કોઈ કોઈ તો આગળ – પાછળ બંન્ને બાજુ કરાવશે……
ઝેરોક્ષ હો…..😜😜😜

FunnyTube.in