કડવુ સત્ય

લોકો ચાહે છે કે તમે આગળ વધો,
પણ તેમના થી આગળ નહિ…

શુભ સવાર ….. !!!!!

TopJokes.in