‪ટીચર બુધિયા ને : જયારે હું ભણાવું છુ ત્યારે તું માથામાં થુંક કેમ લગાડે છે …

બુધિયો : મેડમ, કાલે રાતે અમારી કામવાળી મારા પપ્પા ને કેહતી હતી કે અંદર નો જતું હોય તો થુંક લગાડો..

😂😂😂

FunnyTube.in