જેની નઝર માં હું સારો નથી …
I think તેમણે
નેત્રદાન કારી દેવું જોઈએ ….😝

FunnyTube.in