‪*_સારો સ્વભાવ ગણીતનાં શુન્ય જેવો હોય છે,_*
*_જેની આમ કોઇ કિંમત નથી,_*
*_પણ_*
*_તે જેની સાથે જોડાય જાય છે તેની કિંમત વધી જાય છે_*

*🌞 Good Morning 🌞*jay mataji…..Jsk… Mahadev har 🙏

TopJokes.in