*🌹: પોતાને સારા બનાવી લો,…*
*એટલે દુનિયા માંથી એક ખરાબ માણસ ઓછો થઇ જશે,…*
*સત્ય છે પણ કડવુ છે,…*
*……………..હળવાં થાવ* *તરી જશો..*

*ઓગળી જાવ ભળી જશો..!*🌹

*Good morning*

TopJokes.in