*ખુશી માટે ઘણું બધું ભેગું કરવું પડે છે.*.
*એવી આપણી સમજ છે…*

*પણ હકીકતમા…*
*ખુશી માટે તો ઘણું બધું જતું કરવું પડે છે…*

💐 *Good Morning* 💐

TopJokes.in