જીંદગી બદલવા માટે
*લડવું* પડે છે,
અને
જીંદગી સહેલી કરવા માટે,
*સમજવું* પડે છે,,,

મોજ તો *મન* થી થઈ શકે વાલા,,,,
ધન થી તો *ચુકવણી* જ થાય,,,,

🙏🙏

FunnyTube.in