રુદ્રાક્ષનો મણકો હોય કે માનવી સાહેબ,
એક મુખવાળો જો મળી જાય તો બેડો પાર !!

Good Morning

TopJokes.in