*💞🍃💞બે મિનીટ કોઈને હસાવી શકો*
*તો હસાવી દેજો*

🌹🌹

*ખબર નહી કોણ કયું દુખ છુપાવી ને*
*જીવતું હોય છે*….💞🍃💞
GN🌹

FunnyTube.in