🙏
*”ઈલાસ્ટીકવાળા”*
કપડા પહેરવાના રવાડે
જ્યારથી ચઢ્યો છે…..

માણસ
*”બાંધછોડ”* કરવું જ
ભુલી ગયો છે !!!

🌹 *સુપ્રભાત* ☕

FunnyTube.in