Latest Funny Jokes


Tujyasatich Te Phul Hataat Rahila, Bolel Mhantala Tula Pan..? Othatach Rahila, Phul Japun Tevla Ahe Te Tujasatich Hota, Karan, Maja Ayushya Katyani Barlela Hota.Explore Marathi SMS

Tujhyavar prem karto, karat rahin, Tu jari jivanachya akher paryant nahi bhetalis, Tari tujhya navacha jap matr karat rahin.Explore Marathi SMS

tu boltana mi pahat basto tu hastana mi pahat basto .. khare tar tuze samorche dat kase kidlet yachach mi vichar karto.Explore Marathi SMS

Tichya Premat Zalo Hoto Mi Purn Veda, . . Tichya Premat Zalo Hoto Mi Purn Veda, . . . . Ek Divas Ti Aali Aani Mhanali Dada Mala Mulga Zala Ha Ghe Peda.Explore Marathi SMS

Ti bolali hoti shevatparyant sath dein.!! Mg ka kele tine ase majyashi achanak geli sodun mala ti.priye ajun tula majya jivanat yenyacha marg mokala aahe..ajayExplore Marathi SMS

SubhanAllah (Glory be to Allah) & Alhamdulillah (Praise be to Allah) Fill Up What Is Between The Heavens & The Earth… (Muslim, Ahmed, Tirmidhi)Explore Marathi SMS

Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Ekmukhane Jorat Bola. Sheeeela.. Sheela Ki Javani..Explore Marathi SMS

Sangu Shakat Nahi Mi Tu Aahes Tari Kiti Sundar Sparsh Tula KarnyaSathi Pavsachi Yete Ek Sar..Explore Marathi SMS