செல்போனைக்

கண்டுபிடித்தது

அமெரிக்கா!

மிஸ்டு கால்

கண்டு பிடித்தது

இந்தியன்!

TopJokes.in