வாழ்க்கையும் ஆசிரியரும் ஒரே போல
ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்.
ஆசிரியல் பாடம் சொல்லிக்கொடுத்து தேர்வு வைக்கிறார்

வாழ்க்கை தேர்வை வைத்து ரிசல்ட் மூலம் பாடம் சொல்லித்தருகிறது.

TopJokes.in