मैत्रीच्या नात्याने
ओंजळ माझी भरलेली…
तुझ्या साथीने आयुष्याची
वाट नव्याने फुललेली…
रात्र होती काळोखी
दुःखामध्ये बुडलेली…
तुझी सावली होती संगे
प्रकाश बनुनि खुललेली…

FunnyTube.in