​જોને #_મોમાઈ  રાખુ રુદયે ને #_મોગલ રાખુ મોર 
પછી જગ મા માંડુ ડગલા જગદંબા તારે જોર..
જય માતાજી

TopJokes.in