​नवीन प्रेमी जोडप

होटेल मधी गेल..

.

मुलगा-बर काय घेनार तू??

.

.

मुलगी-तू जे घेनार तेच..

.

.

मूलगा-ये वेटर जरा मेनू आन..

.

.

मुलगी-मी पन तेच खानार 

.

याला म्हणतात अडानीपना

 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

TopJokes.in