કોઈ ને ખરાબ ચિતરવા નહિ;
એમાં કલર તો આપણો જ વપરાય છે..!!
🙊🙉🙈

FunnyTube.in