બધા જ નેતા નો 1 -1 છોકરા ને ફરજીયાત બોર્ડર ઉપર મુકો.
1 અઠવાડિયા માં કાશ્મીર ના મુદા નો ઉકેલ આવી જશે.

બધા ને આ મેસેજ મોકલી જાગૃત કરો .

જય હિન્દ.

FunnyTube.in