દૂર તો બહું છે તું મારાંથી…

પણ

તારાંથી નજીક મારું કોઈ નથી..!!

TopJokes.in