અવસર મળે તો પ્રેમ કરું ,

સમયસર ના મળે તો કેમ કરું ?

TopJokes.in