મન એવું રાખો જે કદી ખોટું ના લગાડે.. દિલ એવું રાખો જે કદી દુખી ના કરે.. સ્પર્શ એવો રાખો જેનાથી દર્દ ના થાય.. અને સંબંધ એવો રાખો જેનો કદી અંત ના થાય……

TopJokes.in