આમ સ્પર્શવાનુ નાટક ના કરશો
કહી દો ને ‘ મારે સમાઇ જવુ છે તમારામાં ‘

FunnyTube.in