તું અડકી ગઈ મને નજરથી અમસ્તા જ,

ને હું પારસમણિ થઈ ગયો ..

TopJokes.in