લખવૂ એ ક્યા કંઇ આસાન છે,

હ્રદયનુ તાપણુ કરી કોલસા જેવા શબ્દો શોધવા પડે છે..

TopJokes.in