લોકો વારંવાર કહેતા હોય છે,

જીવતા રહીશુ તો ફરી મળીશુ,
પણ…
હુ કહુ છુ, મળતા રહેશો તો જીવતા રહીશુ…..

TopJokes.in