” જીંદગી માંથી રોજ એક દીવસ ઓછો થતો જાય છે

જેના થી દુર ભાગીએ છીએ એજ નજીક આવતુ જાય છે “

FunnyTube.in