‪आवाजापेक्षा प्र॓मळ डोळे , डोळ्यांपेक्षा प्र॓मळ श्र्वास ;
श्र्वासापेक्षा प्र॓मळ काळीज ,,
काळजापेक्षा प्र॓मळ तुम्ही,,,
आणि
तुमच्यापेक्षा प्र॓मळ मी !!
कारण
S.M.S मी पाठवलाय…
🐾*₲๑๑δ night 🐾
😉😜😛😝😘😂

FunnyTube.in