‪*અજાણ્યા સાથે પણ પ્રેમ થઈ જાય છે*

*તો કોઈ પ્રેમ કરીને અજાણ્યા થઈ જાય છે. …. … ?*

FunnyTube.in