‪*જેની કલ્પના ઉંચી હોય ને વાલા*

*એ કયારેય નીચી જીંદગી જ ના જીવી શકે. …. … ?*

FunnyTube.in