‪*હા હશે તને ચાહનારા લાખો ! હું માનું છું.*

*પણ મારા જેવો એક શોધી લાવે તો ખરી. …. … ?*

FunnyTube.in