‪*એક વાતતો પાકી*

*એની બાહોમાં ગયા પછી તડકો નો લાગે . …. … ?*

FunnyTube.in