‪*ત્યાગ કરતા આવડે તો જ પ્રેમ કરજે*

*જો મને રાધાની જેમ રડતા નથી આવડતું. …. … ?*

FunnyTube.in