માફી માંગનાર કદાચ
” *મજબુર* ” હોય ,
પણ
માફી આપનાર સો ટકા
*મજબુત* જ હોય.
*Good Morning*.. 😊

FunnyTube.in