‪*જિંદગીમા બે જણની બહુ કાળજી રાખવી.*
એક કે જેણે તમારી જીત માટે બધુ જ હારી દીધુ હોય
*”પિતા”*
બીજુ કે જેની પ્રાર્થનાઓથી તમે બધુ જીત્યા હોય.
*”માતા”*…✍

☄ *ɢᴏᴏᴅ morning*☄
🙏 *ᴊᴀʏ thakar*🙏

TopJokes.in