‪*💞🍃💞કેટલીક બાબતો નો જવાબ માત્ર ખામોશી હોય છે…*

♥♥♥

*જયારે કેટલીક ખામોશી જ સુંદર જવાબ હોય છે..!*💞🍃💞

FunnyTube.in