કોઈનો સારો અને સરળ સ્વભાવ એની કમજોરી નથી હોતી,
પણ એ એને મળેલ સંસ્કાર હોય છે.

G⭕⭕D m⭕➰N❗NG

🙏*Jay jalaram*🙏

FunnyTube.in