*ખુશ થવું હોય તો વખાણ કરવાં વાળા વચ્ચે રહેવું અને જો પ્રગતિ કરવી હોય તો ટીકા કરવાં વાળા વચ્ચે રહેવું !!*

Think it…
*_GOOD MORNING_*😚

FunnyTube.in