‪*અપમાન* કરવુ એ
કોઈના સ્વભાવ માં
હોઈ શકે સાહેબ…
પણ *સમ્માન* કરવુ એ
આપણા સંસ્કાર માં
હોવુ જોઈએ…

💐 *₲๑๑d💞ℳ๑®ทïทg* 💐

TopJokes.in