‪તમે માળા બદલો, મંદિર બદલો કે ભગવાન બદલો,
પણ સારા પરિણામ માટે એક વાર તમારા વિચાર બદલો !!
💐🌺🙏🏻શુભ સવાર🙏🏻🌺💐

FunnyTube.in