‪🌹💐🌷💕💐🌹🌺
*મજુર થી લઇને મેનેજર સુધી કોઇ પાસે ટાઇમ નથી,*
*છતાય કોઇ તમને યાદ કરી ને દિવસ ની બે મિનીટ તમારા માટે કાઢે છે, તેની કદર કરો,*
*મેસેજ તો એક બહાનું છે બાકી તો દોસ્તી અને લાગણી માટે આખું જગત પણ નાનું છે.*

*🌹Good Morning🌹*

TopJokes.in