શિક્ષક = કયુ પક્ષી સૌથી ઝડપી ઉડે છે??

ભગો = જેને ઉતાવળ હોય એ…

શિક્ષકે શાંતી થી સાંજ સુધી માર્યો.

FunnyTube.in