બધા વાલીઓને
નમ્ર અપીલ કે આપણા

બાળકો ની સરખામણી
બિજા વિધાર્થી સાથે ના કરતાં

જયારે બાળકો તમારી સરખામણી

અંબાણી સાથે કરશે ત્યારે
લાપસી જેવું મોઢું થઈ જશે

હમજાણુ 😝😂😂

TopJokes.in