*આજ સવાર ના રોજ,*
*કપે રકાબીને ચીઢવતા*
*કહ્યું: “જો તુ કેવી નીચી છે,*
*અને હું ઉંચો રુઆબદાર છું.”*
*રકાબીએ હસતાં કહ્યુઃ રહેવા*
*દે, તુ બધાને ગરમ રાખે છે*
*અને હું બધાને ઠંડા પાડુ છુ.*
*તને કાન પકડી ઉંચો કરે છે*
*અનેે મને પાંચે આંગળીએ*
*થી સાચવીને ઉંચકે છે.”*

*ગુણ મહત્વનાં છે,*
*રૂપરંગ નહીં..*
🌞Good Morning 🌞
☕ ☕

FunnyTube.in