*વાઇફ* ની દાઢ પડાવ્યા
પછી
ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું
બોલવા નું નહીં,

સાલું ઉત્સાહ માં પતિથી પુછાય ગયું
કેટલા દિવસ?

ને બે દાંત પતિના પણ ઞયા…
😆😆😆

FunnyTube.in