ગુજરાતી મા ૧૦૦ ની કરામાત …..

૧૦૦લે = ફિલ્મ

૧૦૦નલ = નામ

૧૦૦નેરી = કલર

૧૦૦ડા = પીવાય

૧૦૦ફા = પર બેસાય

૧૦૦નુ = પહેરાય

૧૦૦પારી = ખવાય

૧૦૦બત = એવી અસર

૧૦૦રી = તમને ડીસ્ટબ કરયા.

FunnyTube.in