*મરજી તમારી*

*દુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ખામી* શોધો,

*સુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ગુણ* શોધો,

*☘🍁શુભપ્રભાત🍁☘*

FunnyTube.in